POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu Makamakaplus (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest: Makamaka s.c. Jolanta Pasławska, Ray Jatczak Wójtowo, ul. Modrzewiowa 76, 11-010 Barczewo, NIP: 7393855623, REGON: 281415246.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. Ponadto mogą być one przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i usług Sklepu oraz firmy. W przypadku braku zgody na ich przetwarzanie, zamówienia nie będą mogły być zrealizowane.

Każdy Klient, który podał swoje dane Administratorowi może zwrócić się do niego o ich wgląd, poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma też prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu tj. Generalnemu Inspektoratowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

  1. Certyfikat HomeSSLWildCard który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy komputerem Klienta, a sklepem Makamakaplus jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
  2. Dostęp do danych osobowych Klientów sklepu Makamakaplus, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania do ich ochrony.
  3. System IT sklepu Makamakaplus spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zakończenia procesu rejestracji/ założenia konta, złożenia zamówienia oraz subskrypcji newslettera.

PLIKI „COOKIES”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta sklepu Makamakaplus. W sklepe Makamakaplus stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Klienta Sklepu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Administrator Makamaka s.c. Jolanta Pasławska, Ray Jatczak Wójtowo, ul. Modrzewiowa 82, 11-010 Barczewo, NIP: 7393855623, REGON:281415246.

 

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze sklepu Makamakaplus nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu wizyty na stronie Makamakaplus chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Sklep Makamakaplus wykorzystuje pliki cookies do:

  1. zapamiętania logowania (sesja trwa 24 godziny, po czym cookie jest kasowane);
  2. zapamiętania zawartości koszyka Klienta (sesja trwa 24 godziny, po czym cookie jest kasowane);
  3. zapamiętania preferencji Klienta w kwestii wyświetlania strony Makamakaplus (sesja trwa 24 godziny, po czym cookie jest kasowane);
  4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu Makamakaplus.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie organom państwowym zebranych danych, sklep Makamakaplus dane takie będzie zobligowany udostępnić. Za wyjątkiem powyższych sytuacji, dane osobowe Klienta będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo. O zmianie sklep Makamakaplus powiadomi Klienta drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail) na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

•    żądania dostępu do swoich danych osobowych;

•    żądania sprostowania swoich danych osobowych;

•    żądania usunięcia swoich danych osobowych;

•    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

•    żądania przenoszenia danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

•    dostępu do danych osobowych;

•    uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

•    uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: makamaka@makamaka.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: [adres formularza kontaktowego, e-mail].

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

•    Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•    wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

•    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

•    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

•    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: makamaka@makamaka.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

•    kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

•    gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

•    Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

•    gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

 

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres makamaka@makamaka.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

•    przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

•    przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: sklep@mamamamaplus.com

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: makamaka@makamaka.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: makamaka@makamaka.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).